De Zilverwinkel Home
   Artikelcatalogus » Algemene voorwaarden Mijn account | Inhoud winkelwagentje | Afrekenen   
Categorieën
Aambeelden & Bankschroeven->
Afkoken
Anken & Bolponsen
Boeken & DVD's->
Boren & Frezen->
Borstels
Branders->
Ciseleren
Draad Trekken & Tappen
Fournituren->
Graveren->
Hamers->
Hand- & Hangmotor
Hand- & Hangmotor toebehoren->
Klemmen & Heften
Lijmen
Loepen & Vergrootglazen
Metalen->
Meten->
Opbergen & Verpakken->
Opruimers
Overig
Persoonsbescherming->
Pincetten->
Plaatscharen
Poetsen & Reinigen->
Polijsten->
Ringoprekkers
Schuren->
Smelten & Gieten->
Solderen->
Startersets
Stempels & Ponsen->
Tangen->
Toetswater
Tribuletten->
Uitkapsets
Vijlen->
Vijlpennen
Vlaktassen
Walsen
Wegen
Werkbanken
Werkblokken
Zagen->
Zetten->
Uurwerk reparatie
Kadobonnen
Aanbieding Meer
Nieuwe Artikelen Meer
Staalwol, nr 00
Staalwol, nr 00
€1,95

Algemene voorwaarden Algemene voorwaarden

Artikel 1. Toepasselijkheid.

1.1
Op alle aanbiedingen, bestellingen en overeenkomsten van De Zilverwinkel zijn bij uitsluiting van eventuele andere algemene voorwaarden deze algemene verkoop- en leveringsvoorwaarden van toepassing.

1.2
Het accepteren van een aanbieding dan wel het doen van een bestelling houdt in dat u de toepasselijkheid van deze voorwaarden aanvaardt.

1.3
Van het in deze voorwaarden bepaalde kan slechts schriftelijk worden afgeweken, in welk geval de overige bepalingen onverkort van kracht blijven.

1.4
Alle rechten en aanspraken, zoals in deze voorwaarden en in eventuele nadere overeenkomsten ten behoeve van De Zilverwinkel worden bedongen, worden evenzeer bedongen ten behoeve van door De Zilverwinkel ingeschakelde tussenpersonen en andere derden.

Artikel 2. Aanbiedingen/overeenkomsten.

2.1
Alle aanbiedingen van De Zilverwinkel zijn vrijblijvend en De Zilverwinkel behoudt zich uitdrukkelijk het recht voor om de prijzen te wijzigen, in het bijzonder wanneer dat op grond van (wettelijke) voorschriften noodzakelijk is.

2.2
Een overeenkomst komt slechts tot stand na acceptatie van uw bestelling door De Zilverwinkel. De Zilverwinkel is gerechtigd bestellingen te weigeren dan wel bepaalde voorwaarden aan de levering te verbinden, tenzij uitdrukkelijk anders bepaald. Indien een bestelling niet wordt geaccepteerd, deelt De Zilverwinkel dit mee binnen vijf (5) dagen na ontvangst van de bestelling.

2.3
Producten welke specifiek voor de afnemer worden besteld en niet op onze site als zodanig zijn vermeld, worden aangeboden onder de vermelding van een afnameverplichting. Door deze producten te bestellen, verklaart u dat u afstand doet van retourrecht.

Artikel 3. Prijzen en betalingen.

3.1
De vermelde prijzen voor de aangeboden producten en diensten zijn in euro’s, inclusief BTW en exclusief handeling- en verzendkosten. Exclusief eventuele belastingen of andere heffingen, tenzij anders vermeld of schriftelijk overeengekomen.

3.2
Betaling dient te geschieden per vooruitbetaling, tenzij schriftelijk anders is overeengekomen doch uiterlijk binnen acht (8) dagen na factuur- of opdrachtdatum.

3.3
Bij vooruitbetaling per bank of giro geldt als datum van betaling de datum van creditering van de girorespectievelijk bankrekening van De Zilverwinkel.

3.4
Bij overschrijding van de betalingstermijn bent u vanaf de dag dat betaling had moeten plaatsvinden in verzuim en bent u vanaf die dag een vertragingsrente van 1% per maand of een deel van een maand verschuldigd over het openstaande bedrag. Indien betaling plaatsvindt na aanmaning door De Zilverwinkel bent u een bedrag van twintig euro (€ 20) aan administratiekosten verschuldigd en indien De Zilverwinkel haar vordering ter incasso uitbesteedt, bent u tevens de incassokosten verschuldigd, welke tenminste vijftien procent (15%) van het openstaande bedrag zijn, onverminderd de bevoegdheid van De Zilverwinkel om in plaats daarvan de daadwerkelijk gemaakte buitengerechtelijke incassokosten te vorderen.

3.5
Indien u met enige betaling in gebreke bent, is De Zilverwinkel gerechtigd (de uitvoering van) de betreffende overeenkomst en daarmee samenhangende overeenkomsten op te schorten, dan wel te ontbinden.

3.6
Indien de prijzen voor de aangeboden producten en diensten stijgen in de periode tussen de bestelling en de uitvoering daarvan, bent u gerechtigd de bestelling te annuleren dan wel de overeenkomst te ontbinden binnen tien (10) dagen na mededeling van de prijsverhoging door De Zilverwinkel.

Artikel 4. Levering.

4.1
De door De Zilverwinkel opgegeven leveringstijden zijn slechts indicatief. Overschrijding van enige leveringstermijn geeft u geen recht op schadevergoeding en evenmin het recht uw bestelling te annuleren als wel de overeenkomst te ontbinden, tenzij de overschrijding van de leveringstermijn zodanig is dat van u redelijkerwijs niet kan worden verlangd dat u de overeenkomst in stand laat. U bent in dat geval gerechtigd de bestelling te annuleren dan wel de overeenkomst te ontbinden voor zover dat noodzakelijk is.

4.2
Annulering van orders kan alleen na schriftelijke bevestiging van De Zilverwinkel. In geval van annulering van de opdracht door afnemer zullen, wanneer het pakket reeds naar de afnemer is verstuurd en niet door hem/haar wordt afgehaald, de gemaakte verzendkosten worden verhaald op de afnemer. Indien het pakket nog niet is verzonden is de annulering van de bestelling kosteloos, tenzij artikel 2.3 van toepassing is.

4.3
De levering van de producten geschiedt op de plaats en het tijdstip waarop de producten gereed zijn voor verzending aan u.

Artikel 5. Eigendomsvoorbehoud.

5.1
De eigendom van geleverde producten gaat pas over, indien u al hetgeen u op grond van enige overeenkomst aan De Zilverwinkel verschuldigd bent, heeft voldaan. Het risico ter zake van de producten gaat reeds op het moment van de aflevering op u over.

Artikel 6. Reclames en aansprakelijkheid.

6.1
U heeft de verplichting om bij aflevering te onderzoeken of de producten aan de overeenkomst beantwoorden. Indien dit niet het geval is, brengt u De Zilverwinkel daarvan zo spoedig mogelijk en in ieder geval binnen drie (3) dagen na de aflevering, althans nadat constatering redelijkerwijze mogelijk was, schriftelijk en gemotiveerd op de hoogte.

6.2
Indien is aangetoond dat de producten niet aan de overeenkomst beantwoorden, heeft De Zilverwinkel de keuze de desbetreffende producten tegen retournering daarvan te vervangen door nieuwe producten dan wel de factuurwaarde exclusief eventuele verzendkosten daarvan te restitueren.

6.3
Indien u een product om welke reden dan ook niet wenst af te nemen, dan heeft u het recht het product binnen zeven (7) dagen na aflevering aan De Zilverwinkel te retourneren. Retourzendingen worden in dit geval slechts geaccepteerd indien het product en de originele verpakking onbeschadigd zijn, waarbij tevens geldt dat de kosten voor retourzendingen voor uw rekening komen.

Artikel 7. Bestellingen/communicatie.

7.1
Voor misverstaan, verminkingen, vertragingen of niet behoorlijk overkomen van bestellingen en mededelingen ten gevolge van het gebruik van Internet of enig ander communicatiemiddel in het verkeer tussen u en De Zilverwinkel, dan wel tussen De Zilverwinkel en derden, voor zover betrekking hebbend op de relatie tussen u en De Zilverwinkel, is De Zilverwinkel niet aansprakelijk, tenzij en voor zover sprake mocht zijn van opzet of grove schuld van De Zilverwinkel.

Artikel 8. Overmacht.

8.1
Onverminderd de overige aan haar toekomende rechten, heeft De Zilverwinkel ingeval van overmacht het recht om, naar eigen keuze, de uitvoering van uw bestelling op te schorten, dan wel de overeenkomst zonder rechterlijke tussenkomst te ontbinden, zulks door u dit schriftelijk mee te delen en zulks zonder dat De Zilverwinkel gehouden is tot enige schadevergoeding, tenzij dit in de gegeven omstandigheden naar maatstaven van redelijkheid en billijkheid onaanvaardbaar zou zijn.

8.2
Onder overmacht wordt verstaan iedere tekortkoming welke niet aan De Zilverwinkel en de door haar ingeschakelde tussenpersonen en derden kan worden toegerekend, omdat zij niet te wijten is aan haar schuld en noch krachtens de wet, rechtshandeling of in het verkeer geldende opvattingen voor haar rekening komt.

Artikel 9. Diversen.

9.1
Indien één of meer van de bepalingen van deze voorwaarden of enige andere overeenkomst met De Zilverwinkel in strijd mochten zijn met enig toepasselijk rechtsvoorschrift, zal de betreffende bepaling komen te vervallen en zal deze worden vervangen door een door De Zilverwinkel vast te stellen nieuwe rechtens toelaatbare vergelijkbare bepaling.

9.2
De Zilverwinkel is bevoegd om bij de uitvoering van uw bestelling(en) gebruik te maken van derden.

Artikel 10. Toepasselijk recht en bevoegde rechter.

10.1
Op alle rechten, verplichtingen, aanbiedingen, bestellingen en overeenkomsten waarop deze voorwaarden van toepassing zijn, is uitsluitend Nederlands recht van toepassing.

10.2
Alle geschillen tussen partijen zullen bij uitsluiting worden voorgelegd aan de daartoe bevoegde rechter in Nederland.

Ga verder

Winkelwagen Meer
Leeg
Betalen & Bezorgen


Snelzoeken
 
Gebruik trefwoorden om te vinden wat u zoekt
Uitgebreid zoeken
Tevredenheidsgarantie
Als ondanks al onze inspanningen het product niet aan uw verwachtingen voldoet, kunt u deze (exclusief de metalen) binnen 7 dagen retourneren. Zie onze algemene voorwaarden.
Meest verkocht
01.Gietsnippers 925 zilver, per gram
02.RVS Liniaal 150 mm, mm en inch verdeling
03.Zilverdraad, rond 0.5 mm (100.0 cm)
04.Zilverplaat 1.0 mm dik, 10 cm breed
05.Zilverdraad, rond 1.0 mm (50.0 cm)
06.Zirconia - rond - briljant vorm - facet geslepen 3.5 mm
1 st.
Bedrijfsgevens
De Zilverwinkel
Tel: +31 (0)85 301 1503
info@dezilverwinkel.nl
Postadres (geen magazijn):
Concorde 3, 4116 HA BUREN GLD

KvK: 56283032
BTW-nr: NL137846538B02
Bank: Rabobank
IBAN:NL72RABO0148602274
BIC:RABONL2U
Informatie
Leveringsvoorwaarden
Privacy beleid
Algemene voorwaarden
Links
Neem contact op
Site Map
Disclaimer

Copyright © 2017 de Zilverwinkel
Created by De Ruyter ICT Consulting